Przedstawiamy  harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu "Rodzina Razem!” Nr RPWM.11.02.03-28-0038/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach w miesiącu lipcu 2020 r.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie 11.2.3 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Miejsce realizacji zajęć: Sorkwity, ul. Szkolna 5

Data

Godziny

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

6.07.2020

9.00-19.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Anna Drabik

6.07.2020

9.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

10.07.2020

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch - Cieślińska

10.07.2020

14.00-17.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

13.07.2020

9.00-19.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Anna Drabik

13.07.2020

9.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

17.07.2020

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch - Cieślińska

17.07.2020

14.00-17.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

18.07.2020  Wyjazd rodzinny do  Parku Rozrywki „Sniper” w Olsztynie

20.07.2020

9.00-19.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Anna Drabik

20.07.2020

9.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

21.07.2020

16.00-20.00

Szkoła rodzica

Małgorzata Ellwart

21.07.2020

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

22.07.2020

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

22.07.2020

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

24.07.2020

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch - Cieślińska

24.07.20210

14.00-17.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

27.07.2020

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

27.07.2020

14.00-18.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

28.07.2020

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

28.07.2020

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk