Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie 11.2.3 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Miejsce realizacji zajęć: Sorkwity, ul. Szkolna 5

Data

Godziny

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

21.05.2019

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

21.05.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Rodzica

Małgorzata Ellwart

21.05.2019

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

22.05.2018

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

22.05.2018

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

23.05.2019

14:00-17:00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

23.05.2019

14:00-17:00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

24.05.2019

12:00-15:00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

24.05.2019

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

r. pr. Barbara Bloch - Cieślińska

24.05.2019

12:00-17:00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

29.05.2019

9:00-12:00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

29.05.2019

9:00-12:00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

30.05.2019

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

30.05.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Rodzica

Małgorzata Ellwart

30.05.2019

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

31.05.2019

12:00-16:00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

31.05.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Życia

Aleksandra Lemańska

31.05.2019

12:00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk