Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje o rozpoczęciu rekrutacji Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” nr RPWM.11.02.03-28-0013/18

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.Rekrutację do projektu prowadzą pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach w terminie 01.03.2019-31.03.2019.

Uczestnikami projektu mogą być rodziny/osoby spełniające kryterium przynależności do grupy docelowej tj:

  • osoby zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające ze świadczeń pomocy  społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2005r. o pomocy  społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą minimum jedną z przesłanek z art.7 w/w ustawy
  • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem).
  • osoby mieszkające  wg przepisów Kodeksu Cywilnego art. 25 na obszarze woj.  warmińsko-mazurskiego,  Gmina Sorkwity  (mieszkające poza MOF Olsztyna oraz mieszkające poza MOF Ełku


Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie definiuje „Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Akademia Zdrowej Rodziny”

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz podpisanie Oświadczenia Kandydata o spełnianiu kryteriów grupy docelowej

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  •  w biurze projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach  11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A w poniedziałek w godzinach 800-1600 oraz
    od wtorku do piątku w godzinach 715-1515
  • na stronie internetowej www: www.gopssorkwity.idsl.pl w zakładce „Akademia Zdrowej Rodziny”
  • pod nr telefonu 89 742 85 40
 
Now display the download link in the middle of a sentence.