Pomoc może otrzymać obywatel polski zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej oraz cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, a także obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał zezwolenie na pobyt.

    Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa. Osoba ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej, związanej w szczególności z:

  •  sieroctwem,
  •  bezdomnością,
  •  bezrobociem,
  •  niepełnosprawnością,
  •  długotrwałą chorobą,
  •  problemami rodzin wielodzietnych,
  •  trudnościami w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  •  zdarzeniem losowym,
  •  klęską żywiołową lub ekologiczną


Ustawa wylicza więcej takich sytuacji  - tu podajemy tylko wybrane. Wyliczenie

z ustawy nie jest zamkniętym katalogiem sytuacji, w których musi znaleźć się osoba ubiegająca się o pomoc. Oznacza to, że jako „trudna sytuacja życiowa” uprawniająca do pomocy może zostać uznana inna, niewymieniona w ustawie sytuacja.

    Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa.

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli od tzw. kryterium dochodowego.

UWAGA: Oba wymienione warunki – pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie.