Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach powołany został 1 stycznia 1990r. Zarządzeniem Nr 2/90 Naczelnika Gminy Sorkwity.
Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XXX/155/2001 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 listopada 2001r.
|oraz na podstawie Regulaminu organizacyjnego uchwalonego Uchwałą nr 9/99 Zarządu Gminy w Sorkwitach z dnia 18 lutego 1999r.


Statut określa w szczególności zakres działania Ośrodka, porządek wewnętrzny, pracę i obowiązki pracowników oraz organizację Ośrodka.
Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności
i reprezentuje na zewnątrz Pani Dorota Banaszewska

W ośrodku pracują :

  • główny księgowy
  • 3 pracowników socjalnych
  • starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych
  • referent ds. funduszu alimentacyjnego i kasjer
  • opiekunki nad osobami starszymi i chorymi