gornabelka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje o realizacji projektu „Rodzina Razem!” nr RPWM.11.02.03-28-0038/18 

w terminie od 01.05.2020 r.-30.04.2021 r.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 • Oś Priorytetowa RPWM.11 - „Włączenie społeczne”
 • Działanie RPWM.11.2 - "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"
 • Poddziałanie RPWM.11.2.3 - „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”

Całkowita wartość projektu: 362 400,00 zł
Wysokość dofinansowania : 308 040,00 zł

Celem głównym Projektu jest podniesienie zdolności do przezwyciężania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez 40 osób (27K/13M) z 12 rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Sorkwity poprzez umożliwienie im dostępu do usług wsparcia rodziny

Rezultatem realizacji projektu będzie wzmocnienie funkcjonowania 12 rodzin oraz wzrost jakości opieki i wychowania dzieci w naturalnym środowisku rodzinnym

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. W ramach Projektu zrealizowane zostaną poniższe formy wsparcia:

 • Szkoła Rodzica - wparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych - 80 godzin
 • Grupa wsparcia - organizacja i wsparcie grup samopomocowych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 80 godzin
 • Szkoła umiejętności życiowych - usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia - 80 godzin
 • Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin wykazujących trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych – 150 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego, 120 godzin indywidualnego poradnictwa pedagogicznego, 80 godzin indywidualnego poradnictwa prawnego
 • Klub rozwoju zainteresowań:
  - usługi opiekuńcze dla dzieci w wieku 0-6 lat - 590 godzin
  - usługi wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat - 60 godzin
 • Klub aktywności rodzinnej - usługi mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym kształtowaniu wiedzy i postaw
  - trzydniowy wyjazd rodzinny,
  - wyjazd rodzinny do parku rozrywki,
  - wyjazd rodzinny do teatru
 • Usługi wsparcia rodziny w formie Asystenta Rodziny dla 5 rodzin
 • Praca socjalna dla 12 rodzin

Projekt przewiduje wsparcie towarzyszące mające na celu ograniczenie barier w dostępie do projektu:

 • Refundacja kosztów dojazdu na zajęcia projektowe
 • Organizacja opieki na dziećmi podczas trwania zajęć projektowych
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Catering

Rekrutację do projektu prowadzą pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach w terminie 01.05.2020 r.-31.05.2020 r.

Szczegółowe informacje są dostępne w biurze projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16A
w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.15-15.15 , na stronie www.gopssorkwity.idsl.pl w zakładce „Rodzina Razem!” oraz pod nr telefonu 89 742 85 40

Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach