Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje o realizacji projektu

„Akademia Zdrowej Rodziny” nr RPWM.11.02.03-28-0013/18

w terminie 01.03.2019-28.02.2020

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 • Oś Priorytetowa RPWM.11 - „Włączenie społeczne
 • Działanie RPWM.11.2 - "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
 • Poddziałanie RPWM.11.2.3 - „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”

Całkowita wartość projektu: 395 950,00 zł


Wysokość dofinansowania : 356 355,00 zł

Celem głównym Projektu  jest podniesienie zdolności do  przezwyciężania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez 40 osób (27K/13M) z 12 rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Sorkwity poprzez umożliwienie im dostępu do usług wsparcia rodziny
 
Rezultatem realizacji projektu będzie wzmocnienie funkcjonowania 12 rodzin oraz wzrost jakości opieki i wychowania dzieci w naturalnym środowisku rodzinnym

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
Rekrutację do projektu prowadzą pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach

 W ramach Projektu zrealizowane zostaną poniższe formy wsparcia:Akademia dobrego rodzica - wparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych - 80 godzin

 • Grupa wsparcia - organizacja i wsparcie grup samopomocowych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 80 godzin
 • Akademia dobrego życia - usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodzinyi przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia - 80 godzin
 • Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin wykazujących trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych – 150 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego, 120 godzin indywidualnego poradnictwa pedagogicznego, 80 godzin indywidualnego poradnictwa prawnego
 • Akademia Szczęśliwego Dziecka

  - usługi opiekuńcze dla dzieci w wieku 0-6 lat-590 godzin
  - usługi wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat 60 godzin oraz organizacja wypoczynku letniego z programem rozwoju

 • Akademia Integracji rodzin - usługi mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym kształtowaniu wiedzy i postaw - trzydniowy wyjazd rodzinny, wyjazd rodzinny do parku rozrywki, wyjazd rodzinny do teatru
 • Usługi wsparcia rodziny w formie Asystenta Rodziny i pracy socjalnej dla 12 rodzin
   

Projekt przewiduje wsparcie towarzyszące mające na celu ograniczenie barier w dostępie do projektu:

·         Refundacja kosztów dojazdu na zajęcia projektowe
·         Organizacja opieki na dziećmi podczas trwania zajęć projektowych
·         Bezpłatne materiały szkoleniowe
·         Catering

Szczegółowe informacje są dostępne w biurze projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16A w dni powszednie w godzinach 7.15-15.15 , na stronie gopssorkwity.idsl.pl w zakładce  „Akademia Zdrowej Rodziny”  oraz pod nr telefonu 89 742 85 40