Harmonogram realizacji projektu „TERAZ RODZINA!” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/21

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie 11.2.3 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:  Sorkwity, ul. Szkolna 5

DATA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

OSOBA PROWADZĄCA

ZAJĘCIA

20.04.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Alicja Tutka

20.04.2022

16.00-20.00

Szkoła umiejętności życiowych

Alicja Tutka

20.04.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

22.04.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Alicja Tutka

22.04.2022

16.00-20.00

Szkoła umiejętności życiowych

Alicja Tutka

22.04.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

23.04.2022

9.00-13.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Alicja Tutka

29.04.2022

16.00-20.00

Szkoła Rodzica

Daria Woźniel

29.04.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

30.04.2022

9.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Daria Woźniel

30.04.2022

9.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill