Harmonogram realizacji projektu „RODZINA RAZEM!” Nr RPWM.11.02.03-28-0038/18

Miejsce realizacji zajęć: Sorkwity, ul. Szkolna 5

Data

Godziny

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

7.11.2020

10.00-18.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Anna Domżalska

7.11.2020

10.00-18.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

12.11.2020

14.00-19.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

12.11.2020

14.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

17.11.2020

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Błoch-Cieślińska

17.11.2020

14.00-18.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

18.11.2020

14.00-19.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

18.11.2020

14.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

25.11.2020

14.00-19.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

25.11.2020

14.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

30.11.2020

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Błoch-Cieślińska

30.11.2020

14.00-18.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie 11.2.3 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.