Loga na strony intrnetowe

PODPROGRAM 2019 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach z terenu województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

 

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 818 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Sorkwity.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 49,555 ton żywności;
 • o4090 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2019 dla 49 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 5 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 • żywieniowo dietetycznych - 2 spotkania dla 33 uczestników
 • Kulinarnych - 3 spotkania dla 16 uczestników

Loga na strony intrnetowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje, że trwa nabór wniosków (oświadczeń) na żywność w ramach Programu Operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Podprogram 2020”.


Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie oraz spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj:
,,Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
- ubóstwa;
- sieroctwa;
- bezdomnośći;
- bezrobocia;
- niepełnosprawności;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- przemocy w rodzinie;
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizmu lub narkomanii;
- zdarzenie losowego i sytuacji kryzysowej;
- klęski żywiołowej lub ekologicznej'”.

Szczegółowe informacje oraz wnioski (oświadczenia) są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

Objaśnienie:

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
- wynagrodzenie za pracę dorywczą,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
- renty,
- emerytury,
- alimenty,
- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- dochody z gospodarstwa rolnego,
- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
- dodatek mieszkaniowy,
- dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:
- świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),
- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
- zasiłku celowego,
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
- wartości świadczenia w naturze,
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690),
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

 

Informacja o godzinach pracy terapeuty ds. uzależnień

 

Terapeuta ds. uzależnień

udziela porad telefonicznie

w każdy piątek

w godz. 12.00 – 15.00

tel. 692-838-407

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SORKWITACH INFORMUJE

W związku z pandemią KORONAWIRUSA 2019-nCoV-2 zwracamy się do Państwa

z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym Ośrodku.

Zabrania się przesiadywania, przebywania na korytarzu GOPS w oczekiwaniu do kasy.


Wnioski w sprawach rozpatrywanych przez GOPS prosimy przesłać pocztą lub załatwiać przez internet wykorzystując do tego platformę: www.epuap.gov.pl.

Jeżeli będą one obarczone brakami formalnymi zostaną Państwo wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie przez pracowników. W razie niejasności prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (89) 742-85-38; (89)742-85-39; (89)742-85-40.
Kierownik GOPS
(-)Dorota Długozima-Cyba