Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje o rozpoczęciu rekrutacji Uczestników projektu

„Teraz Rodzina!” nr RPWM.11.02.03-28-0013/21

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

  • Oś Priorytetowa RPWM.11 - „Włączenie społeczne”
  • Działanie RPWM.11.2 - "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"
  • Poddziałanie RPWM.11.2.3 - „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Rekrutację do projektu prowadzą pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach w terminie 01.02.2022 r.-18.02.2022 r.

Uczestnikami projektu mogą być rodziny/osoby spełniające kryterium przynależności do grupy docelowej tj:

  • osoby zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające ze świadczeń pomocy  społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2005 r. o pomocy  społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą minimum jedną z przesłanek z art.7 w/w ustawy
  • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem).
  • osoby mieszkające wg przepisów Kodeksu Cywilnego art. 25 na obszarze woj.  warmińsko-mazurskiego,  Gmina Sorkwity  (mieszkające poza MOF Olsztyna oraz mieszkające poza MOF Ełku)

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie definiuje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Teraz Rodzina!”

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie Oświadczenia Kandydata o spełnianiu kryteriów grupy docelowej

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  • w biurze projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach 11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A w poniedziałek w godzinach 8.00-16.00 oraz  od wtorku do piątku w godzinach 7.15-15.15
  • na stronie internetowej www: gopssorkwity.idsl.pl w zakładce „Teraz Rodzina!”
  • pod nr telefonu 89 742 85 40

Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach