Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza do składania ofert na realizację warsztatów rozwijania umiejętności manulanych dla Uczestników  projektu „Rodzina Razem!” Nr PWM.11.02.03-28-0038/18.