Drukuj

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje o realizacji projektu

„Akademia Zdrowej Rodziny” nr RPWM.11.02.03-28-0013/18

w terminie 01.03.2019-28.02.2020

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 395 950,00 zł


Wysokość dofinansowania : 356 355,00 zł

Celem głównym Projektu  jest podniesienie zdolności do  przezwyciężania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez 40 osób (27K/13M) z 12 rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Sorkwity poprzez umożliwienie im dostępu do usług wsparcia rodziny
 
Rezultatem realizacji projektu będzie wzmocnienie funkcjonowania 12 rodzin oraz wzrost jakości opieki i wychowania dzieci w naturalnym środowisku rodzinnym

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
Rekrutację do projektu prowadzą pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach

 W ramach Projektu zrealizowane zostaną poniższe formy wsparcia:Akademia dobrego rodzica - wparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych - 80 godzin

Projekt przewiduje wsparcie towarzyszące mające na celu ograniczenie barier w dostępie do projektu:

·         Refundacja kosztów dojazdu na zajęcia projektowe
·         Organizacja opieki na dziećmi podczas trwania zajęć projektowych
·         Bezpłatne materiały szkoleniowe
·         Catering

Szczegółowe informacje są dostępne w biurze projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16A w dni powszednie w godzinach 7.15-15.15 , na stronie gopssorkwity.idsl.pl w zakładce  „Akademia Zdrowej Rodziny”  oraz pod nr telefonu 89 742 85 40